K objednávce nad 700 Kč dostanete dárek ZDARMA.

Podmínky ochrany osobních údajů

 1. Základní ustanovení 

Správcem osobních údajů podle čl. 4 bod 7 nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) 2016/679 o ochraně fyzických osob v souvislosti se zpracováním osobních údajů a o volném pohybu těchto údajů (dále jen: „GDPR”) je společnost SVOJTKA & Co., s. r. o., se sídlem Soběslavská 2056/32, Praha 3, IČO: 64942155, DIČ: CZ64942155, zapsaná v obchodním rejstříku vedeném Městským soudem v Praze pod spisovou značkou C 42345 (dále jen: „správce“), provozující webové stránky www.svojtka.cz a www.levneknihysvojtka.cz (dále jen: „web“).

 

1.1. Kontaktní údaje správce jsou

adresa:

 Soběslavská 40, Praha 3, 130 00

email:

 svojtka@svojtka.cz

telefon:

 271 736 610

 

1.2. Osobními údaji se rozumí veškeré informace o identifikované nebo identifikovatelné fyzické osobě; identifikovatelnou fyzickou osobou je fyzická osoba, kterou lze přímo či nepřímo identifikovat, zejména odkazem na určitý identifikátor, například jméno, identifikační číslo, lokační údaje, síťový identifikátor.

 

1.3. Identifikační údaje

Jedná se o údaje, na jejichž základě Vás správce může jednoznačně identifikovat:

 • jméno a příjmení,
 • jste-li fyzickou osobou – podnikatelem, též identifikační číslo a daňové identifikační číslo.

 

1.4. Kontaktní údaje

Jedná se o údaje, které správci umožňují s Vámi komunikovat či Vám doručovat Vaše objednávky:

 • adresa trvalého pobytu,
 • další kontaktní či doručovací adresy,
 • telefonní čísla,
 • e-mailové adresy.

 

1.5. Údaje získané v průběhu trvání smluvního vztahu

Jedná se o údaje, které správce shromáždí a zpracuje v souvislosti se splněním zakázky či služby v době trvání smluvního vztahu mezi Vámi a správcem:

 • číslo účtu,
 • identifikátory, které Vám budou/jsou přiděleny v informačních a komunikačních systémech správce (například číslo klienta v případě přihlášení se k odběru newsletteru a/nebo v případě nákupu/ů na IČ).

 

1.6. Údaje o dodání zboží/služeb a o plnění povinností vůči správci

 • doba trvání smlouvy za účelem evidence a správy smluvního vztahu,
 • stav vzájemných pohledávek – za účelem správy smluvního vztahu a za účelem ochrany práv správce,
 • datum udělení souhlasu se zasíláním obchodních sdělení/newsletteru.

 

1.7. Správce nejmenoval pověřence pro ochranu osobních údajů.

 

1.8. Pokud navštívíte web správce 

Pokud navštívíte web správce, do Vašeho zařízení se ukládají a následně z něj čtou malé soubory jako cookies. Cookie je malý soubor písmen a čísel, který se ukládá ve Vašem internetovém prohlížeči nebo pevném disku vašeho počítače. Některé cookies umožňují správci propojit Vaše aktivity během prohlížení stránek správce od chvíle, kdy otevřete okno webového prohlížeče, do okamžiku, kdy jej zavřete. Ve chvíli, kdy zavřete okno internetového prohlížeče, se tyto cookies vymažou. Jiné zůstávají v zařízení po nastavenou dobu a aktivují se pokaždé, když navštívíte webovou stránku, která konkrétní cookie vytvořila.

Některé cookies do Vašeho zařízení ukládá přímo web správce. Tyto cookies správci pomáhají

 • identifikovat Vás při přecházení mezi jednotlivými stránkami webu správce a opětovných návštěvách, například aby se Vám při nákupu nesmazal košík, aby si mohl správce zapamatovat Vaše přihlášení z konkrétního zařízení a nežádat Vás opakovaně o e-mail a heslo;
 • zaznamenat si, že jste udělili souhlas dle tohoto dokumentu, popř. zda jste např. nabídli účast v určitém průzkumu;
 • se zajištěním bezpečnosti, například aby zkoumal, zda někdo nezneužil Vaše připojení k webu správce a nejedná místo Vás;
 • evidovat, zkoumat a odstraňovat poruchy a nefunkční součásti webu správce.

Takové cookies a další soubory jsou nezbytné pro fungování webové stránky správce. Pokud ve svém prohlížeči zablokujete tyto cookies, webová stránka správce nemusí fungovat správně a správce nemusí být schopen poskytovat Vám své produkty a služby. Soubory cookies, využívané správcem, neumožňují jednoznačnou identifikaci uživatele webu.

Dále do Vašeho zařízení správce ukládá cookies z webu správce, které mu umožňují

 • sledovat návštěvnost jeho webu, jeho jednotlivých stránek, vytvářet statistiky a přehledy a měřit účinnost reklamy;
 • zobrazovat Vám různé varianty webu, pokud testujeme nové funkcionality;
 • přizpůsobovat pro Vás obsah webu, například Vám zobrazit přednostně produkty, které jste si již prohlédli, a zobrazovat Vám další nabídky na míru na webu;

Ukládání těchto informací můžete odmítnout na adrese svojtka@svojtka.cz.

Údaje o Vašem chování na webu nezískává správce pouze z cookies. Doplňuje je také o údaje, jako je IP adresa Vašeho zařízení (adresa vašeho zařízení, pomocí které komunikujete s jinými zařízeními v síti internet). Pro tyto účely osobní údaje používá správce po dobu nezbytně nutnou. Proti tomuto zpracování máte právo uplatnit námitku.

2Zásady zpracování osobních údajů

Zpracování osobních údajů je nezbytné pro dodání Vámi objednaného zboží/služeb. Správce ovšem shromažďuje a zpracovává Vaše osobní údaje pouze tehdy, pokud k tomu má tzv. zákonný titul, to znamená na základě následujících předpokladů:

 • správci je závazným právním předpisem uložena zákonná povinnost,
 • zpracování osobních údajů je nezbytné pro uzavření a plnění smlouvy,
 • poskytnete souhlas ke konkrétnímu účelu zpracování Vašich osobních údajů,
 • správce disponuje oprávněným zájmem ke zpracování osobních údajů.

Při zpracování osobních údajů správce postupuje podle přísně nastavených pravidel respektujících ochranu soukromí svých zákazníků. Správce při zpracování osobních údajů zohledňuje další zásady:

 • osobní údaje jsou zpracovávány jen pro účely popsané v tomto dokumentu, případně sdělené správcem v souvislosti se žádostí o udělení Vašeho souhlasu se zpracováním osobních údajů, a stanoveným způsobem,
 • osobní údaje jsou zpracovávány pouze v nezbytném rozsahu,
 • osobní údaje jsou zpracovávány jen po stanovenou dobu nezbytnou pro naplnění účelu zpracování,
 • zpracovávány jsou pouze přesné osobní údaje nezbytné pro stanovený účel,
 • způsob zpracování osobních údajů zaručuje nejvyšší možnou bezpečnost těchto dat, správce nastavuje procesy zpracování osobních údajů tak, aby eliminoval riziko neoprávněného nebo nahodilého přístupu k osobním údajům, jejich zničení či ztrátu, neoprávněný přenos, neoprávněné zpracování a jiné zneužití,
 • správce informuje srozumitelně a přesně o zpracování osobních údajů v souladu s právy subjektů osobních údajů na přesné a úplné informování o zpracování osobních údajů a dalšími souvisejícími právy,
 • zaměstnanci správce, kteří přicházejí do styku s osobními údaji zákazníků či dalších osob, mají povinnost dodržovat mlčenlivost o všech informacích získaných v souvislosti se zpracováním osobních údajů.

 

3.    Zákonný důvod, účel a způsob zpracování osobních údajů

 

3.1. Zákonným důvodem zpracování osobních údajů je

 • plnění smlouvy mezi Vámi a správcem podle čl. 6 odst. 1 písm. b) GDPR (zahrnuje zejména dodání zboží, reklamace, stížnosti, vedení účetní a daňové evidence, ochrana práv a právem chráněných zájmu správce – např. proces vymáhání pohledávek),
 • oprávněný zájem správce na poskytování přímého marketingu (zejména pro zasílání obchodních sdělení a newsletterů) podle čl. 6 odst. 1 písm. f) GDPR,
 • Váš souhlas se zpracováním pro účely poskytování přímého marketingu (zejména pro zasílání obchodních sdělení a newsletterů) podle čl. 6 odst. 1 písm. a) GDPR ve spojení s § 7 odst. 2 zákona č. 480/2004 Sb., o některých službách informační společnosti v případě, že nedošlo k objednávce zboží nebo služby.

 

3.2. Účelem zpracování osobních údajů je

 • vyřízení Vaší objednávky a výkon práv a povinností vyplývajících ze smluvního vztahu mezi Vámi a správcem; při objednávce jsou vyžadovány osobní údaje, které jsou nutné pro její vyřízení (jméno a adresa, kontakt), poskytnutí osobních údajů je nutným požadavkem pro uzavření a plnění smlouvy, bez poskytnutí osobních údajů není možné smlouvu uzavřít či ji ze strany správce plnit,
 • zasílání obchodních sdělení a činění dalších marketingových aktivit.

 

3.3. Ze strany správce nedochází k automatickému individuálnímu rozhodování ve smyslu čl. 22 GDPR.

 

3.4. Zpracovává-li správce Vaše osobní údaje pro účely přímého marketingu, máte právo proti takovému zpracování podat námitku, a to tak, že zašlete svou výhradu e-mailem na adresu svojtka@svojtka.cz. Po podání námitky správce ukončí zpracovávání Vašich osobních údajů pro účely marketingu.

 

3.5. Způsob zpracování osobních údajů

Správce zpracovává Vaše osobní údaje formou manuálního i automatizovaného zpracování. Všechny osobní údaje jsou zpracovávány zaměstnanci správce, kteří jsou vázáni mlčenlivostí a závaznými vnitřními postupy nastavenými s ohledem na přísnou ochranu osobních údajů. Automatizované zpracování probíhá v zabezpečených informačních systémech správce.

 4.    Doba uchovávání údajů

 

4.1. Správce uchovává osobní údaje

 • po dobu nezbytnou k výkonu práv a povinností vyplývajících ze smluvního vztahu mezi Vámi a správcem a uplatňování nároků z těchto smluvních vztahů (po dobu 15 let od ukončení smluvního vztahu) a po dobu, než je odvolán souhlas se zpracováním osobních údajů pro účely marketingu, nejdéle 15 let, jsou-li osobní údaje zpracovávány na základě souhlasu.

 

4.2. Po uplynutí doby uchovávání osobních údajů správce osobní údaje vymaže/skartuje.

 

 1. Předávání osobních údajů a jejich příjemci

Vaše osobní údaje jsou zpřístupněny především zaměstnancům správce pro účely plnění smlouvy uzavřené s Vámi. V rámci těchto činností zaměstnanci správce zpracovávají osobní údaje, ovšem jen v rozsahu nezbytně nutném a dle pravidel stanovených vnitřními předpisy a pravidly zpracování osobních údajů.

Osobní údaje shromažďované správcem jsou v potřebném rozsahu zpracovávány také třetími stranami, kterými jsou společnosti zajišťující správu IT systému, zpracování účetní evidence a daňové poradenství, zajišťující provozování e-shopů správce, společnosti, které dle Vašeho výběru zajišťují dopravu a úhradu Vaší objednávky, a případně další subjekty, s nimiž správce spolupracuje ad hoc. Všechny Vaše osobní údaje jsou předávány za podmínky zachování nejvyšších bezpečnostních standardů vždy tak, aby nedošlo k jejich ohrožení či zneužití.

 

5.1. Předávání osobních údajů do zahraničí

Správce nemá v úmyslu předat osobní údaje do třetí země (do země mimo EU) nebo mezinárodní organizaci.

 

6Práva vlastníků osobních údajů

 

6.1. Právo odvolat souhlas

Pokud správce zpracovává Vaše osobní údaje na základě souhlasu, máte právo tento souhlas kdykoliv odvolat bez dopadu na poskytované služby.

Odvolání souhlasu se zpracováním osobních údajů je možné prostřednictvím zaslání e-mailu na adresu: svojtka@svojtka.cz  nebo písemně poštou zaslanou na adresu Svojtka & Co., s. r. o., Soběslavská 40, Praha 3.

 

6.2. Právo na přístup k osobním údajům a Vaše další práva

Jako každý jiný vlastník osobních údajů máte právo na poskytnutí úplných informací o rozsahu a způsobu jejich zpracování. Chcete-li tohoto práva využít, zašlete žádost elektronickou poštou na adresu: svojtka@svojtka.cz. Elektronicky zaslaná žádost musí obsahovat základní identifikační údaje, aby byl správce schopen dohledat všechny Vaše zpracovávané údaje:

 • Vaše jméno a příjmení,
 • číslo mobilního telefonu, které jste uvedl(a) správci jako kontaktní telefon v rámci objednávky či uzavření smlouvy,
 • e-mailovou adresu, kterou jste uvedl(a) správci jako kontaktní elektronickou adresu při podpisu smlouvy nebo při odeslání objednávky.

V případě, že správce neobdrží úplný souhrn identifikačních údajů, nemůže garantovat dohledání konečného souhrnu všech zpracovávaných údajů ve všech správcem spravovaných informačních systémech.

V případě, že zjistíte nepřesnost v poskytnutých osobních údajích nebo způsobu jejich zpracování, máte právo požadovat vysvětlení a odstranění závadného stavu a provedení opravy. Stejné právo máte samozřejmě i tehdy, pokud zjistíte, že Vaše osobní údaje jsou zpracovávány v rozporu s ochranou Vašeho soukromí, nebo dokonce v rozporu se zákonným požadavkem.

Správce v takovém případě bezodkladně provede nápravu, popřípadě omezí či dočasně zablokuje zpracování osobních údajů, v extrémním a oprávněném případě zajistí jejich likvidaci.

Jako vlastník osobních údajů máte právo požadovat vymazání svých osobních údajů, a to bez zbytečného odkladu, pokud je zřejmé, že není naplněn žádný z účelů, pro který jsou Vaše osobní údaje správcem zpracovávány.

 

6.3. Právo na opravu

Jako vlastník osobních údajů máte právo kdykoliv žádat opravu osobních údajů.

 

6.4. Právo vznést námitku

Jako vlastník osobních údajů máte právo kdykoliv vznést námitku proti zpracování svých osobních údajů z důvodu oprávněného zájmu správce. Pokud bychom neprokázali oprávněný zájem správce, Vaše osobní údaje dále nebude správce zpracovávat. Pokud vznesete námitku proti zpracování svých osobních údajů pro účely přímého marketingu, nebude správce nadále taková osobní data zpracovávat. Námitku proti zpracování osobních údajů můžete vznést zasláním na elektronickou adresu levneknihysvojtka@svojtka.cz.

 

6.5. Právo na přenositelnost údajů

Pokud si přejete, aby správce poskytl Vaše osobní údaje jinému správci, resp. jiné společnosti, předá správce Vaše osobní údaje v odpovídajícím formátu, Vámi určenému subjektu, pokud mu v tom nebudou bránit žádné zákonné či jiné významné překážky.

 

6.6. Stížnosti

Máte právo kdykoliv vznést stížnost na zpracování osobních údajů správcem osobních údajů či jejich zpracovatelem u dozorového úřadu, jímž je Úřad na ochranu osobních údajů, pplk. Sochora 27, 170 00 Praha 7, tel.: +420 234 665 111.

 

6.7. Oznámení případu porušení zabezpečení osobních údajů

V případě, že dojde k závažnému porušení zabezpečení osobních údajů spravovaných správcem, které by mohlo mít za následek vysoké riziko pro ochranu Vašich osobních údajů či Vašeho soukromí, správce Vás bude bezodkladně o takové události informovat.

 

7.   Podmínky zabezpečení osobních údajů

 

7.1. Správce prohlašuje, že přijal veškerá vhodná technická a organizační opatření k zabezpečení osobních údajů. Správce přijal technická opatření k zabezpečení datových úložišť a úložišť osobních údajů v listinné podobě.

 

7.2. Správce prohlašuje, že k osobním údajům mají přístup pouze jím pověřené osoby.

 

8.    Závěrečná ustanovení

 

8.1. Odesláním objednávky z internetového objednávkového formuláře potvrzujete, že jste seznámen/a s podmínkami ochrany osobních údajů a že je v celém rozsahu přijímáte.

 

8.2. S těmito podmínkami souhlasíte zaškrtnutím souhlasu prostřednictvím internetového formuláře. Zaškrtnutím souhlasu potvrzujete, že jste seznámen/a s podmínkami ochrany osobních údajů a že je v celém rozsahu přijímáte.

 

8.3. Správce je oprávněn tyto podmínky změnit. Novou verzi podmínek ochrany osobních údajů zveřejní na svých internetových stránkách.

 

Tyto podmínky nabývají účinnosti dnem 25.5.2018.